Kim jest właściciel pojazdu?

0
44

rp_transport4.jpgKim jest właściciel pojazdu? Zgodnie z zapisem rozporządzenia właścicielem pojazdu rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy. Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje, iż posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel, jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz § 3 i 4, składa wniosek w organie rejestrującym i dołącza do wniosku następujące dokumenty: dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz oddaje tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Podsumowując Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje, iż posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel.