Zapisy prawne dotyczące rejestracji pojazdów

0
220

rp_motoryzacja4.jpgZapisy prawne dotyczące rejestracji pojazdów. Regulacji prawnych dotyczących tematyki rejestracji pojazdów jest wiele. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego, organ rejestrujący w ciągu dwóch miesięcy informuje organ państwa członkowskiego, który wydał dowód rejestracyjny, o rejestracji tego pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego. Natomiast jeżeli państwo członkowskie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyła ten dowód do organu, który go wydał. Pierwszym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. To właśnie tutaj jest ukazane, iż tablice rejestracyjne pojazdów z wyróżnikami powiatów ustalonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują swoją ważność.